Bulgaria
European Union

Приключили Проекти

Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”

2011 – 2013 г., Глобалния фонд за борба срещу туберкулозата

Цели: Работа на терен и мотивиране на лицата от целевите групи за лечение на туберколозата; Сътрудничество и съвместна дейност с лечебните заведения на територията на Търговищка област; Обучения и администриране.

По програмата бяха назначени 1 координатор и 4 сътрудника на терен от ромска общност, които преминаха през годината  поддържащо обучение. Резултатите от дейностите:

-          анкетирани /скрининг за риск от туберкулоза/ 845 лица в петте общини на областта,

-           насочени към допълнително изследване – 273,

-          придружени 30 лица до лечебни заведения,

-          издирени 19 контактни лица за изследване,

-          проследяване лечението на 6 лица в продължителна фаза и 63 – на химиопрофилактика;

-          Беше направен ремонт и оборудване на новите помещения.

 

„Да си доброволец – означава, че ти пука!”

Реализиран през 02 – 07.2012 г., финансиран по Национална програма за младежта

Цели:

Популяризиране на идеята и възможностите за доброволчество сред младите хора, живеещи на територията на Община Търговище и насърчаване на инициативността и ангажираността им в подкрепа на обществено значими каузи.

Конкретни цели:

 

  Развитие на мрежата от организации /НПО и читалища/, работещи с доброволци чрез повишаване на техните знания, умения и ресурс за целенасочено и ефективно прилагане на доброволчеството като средство за постигане на техните цели.

  Повишаване активността и мотивацията на младите хора в различни населени места за участие в разнообразни доброволчески инициативи, предложени и организирани от самите тях. В работата си с тях всяка организация ще прилага принципите, заложени при реализиране на Националната програма за младежта.

  Решаване на конкретни потребности на различни целеви групи чрез планиране, организиране и реализиране на подходящи доброволчески дейности.

  Доброволчеството да добие обществена популярност и значимост сред местните общности;

 

6. „Достойни старини за достойни хора” – 1 и 2

Първа фаза: 01.09.2009 – 31.08.2010 г.

Втора фаза: 01.2011 – 02. 2012 г.

Проектите са финансирани по фаза 1 и фаза 3 на схемата Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на обща стойност над 220 000 лева.

По проектите бяха обучени над 110 безработни човека от община Търговище, и впоследствие назначени на работа общо 83 души. Те, в рамките на по 1 година обгрижваха ежедневно над 180 самотни възрастни хора от Търговище и 14 села. Организацията ни създаде висок стандарт и качество на услугата, в резултат на което услугите бяха търсени много добре приети от потребителите. И сега, при необходимост, много хора се обръщат към нас и ние на доброволни начала свързваме обучени да батотя като домашни помощници с нуждаещи се от техните грижи хора.

      

 

           

 

2.„Създаване на устойчиви практики за опазване и възстановяване на междублоковите пространства“

срок за реализация – май 2011г. – октомври, 2011 г., финансиран от фондация „ЕкоОбщност“ по програма „Място за живот 2011“

ЦЕЛ – Създаване на устойчиви механизми за активно участие на жителите в поддържането и обновяването на междублоковите пространства в квартал Запад 2 на град Търговище.чрез активизиране дейността на домоуправителите.

ЗАДАЧА 1 – Повишаване информираността и знанията на домоуправителите за пряко участие на гражданите в изграждането и поддържането на жизненана им среда

ЗАДАЧА 2 – Подобряване на жизнената среда в квартал Запад 2 чрез реализиране на малки инициативи. Дейностите по изпълнението на тази задача ще дадат възможност на домоуправителите, включили се активно в изпълнението на първата задача да натрупат практически опит в организирането на подобри инициативи.

Резултати:

- обучени и активирани над 15 домоуправители;

- разработени 6 граждански идеи за подобряване на междублоковите пространства с участието на живущите;

- създадена 1 нова детска площадка за игра

- допълнени и освежени 4 детски площадки и кътове за отдих;

- привлечени допълнителни средства от Програмата на Община Търговище за подобряване на междублоковите пространства;

 

„Дни на доброволчеството”

01.05.2011 – 30.11.2011 г., Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Реализирахме кампания за популяризиране на доброволчеството, в т.ч. и корпоративното. Съвместно с институции и читалища в 4 населени места проведохме 8 доброволчески инициативи, а в рамките на два дни на площада в град Търговище предоставяхме информация за доброволчеството.

 

БОРСА НА ПРОЕКТИ И ИДЕИ: - по програма на Фондация Лале - борсата се организира изцяло на доброволни начела и с участието на хора от различни сектори. Партньори: ТПП и ОНЧ “Напредък”. 

Реализираха се 2 БОРСИ – през 2011 и 2012 г., като преди това участващите НПО преминаха обучение за принципите на работа. В борсите се вклрючиха над 15 НПО и читалища, от една страна, и 14 фирми – от друга страна

Резултатите за 2012 г. - 30 сключени сделки, чиято финансова равностойност надхвърля 6000 лева. Извън формално сключените сделки, бяха уговорени още десетки срещи за допълнително уточняване на възможности и детайли за бъдещи партньорства.

    

 

„Подкрепа от общността за отглеждане на децата в семейна среда”

срок за реализация – януари 2010г. - декември 2011 г., Финансиран от фондация „Лале“ и фондация ОАК

Цели на проекта: Намаляване броя на изоставените и неглижирани деца чрез ранно идентифициране и последващо предоставяне на специализирана подкрепа на семейства от ромската общност с установен риск и създаване на мотивация и изграждане на капацитет в местните ромски общности за съучастие в дейности, насочени към отглеждането на децата в семейна среда и подобряване на родителската грижа.

Работим с ромски семейства от кв. „Малчо Малчев“ гр. Търговище и селата Лиляк, Вардун и Голямо Ново.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ:

Включени в трите програми на проекта ОБЩО 40 семейства:

Подкрепени за лечение – над 35 деца:

Подкрепа за бременността и раждането на 16 жени;

Осигурени контрацептиви срещу нежеланна бременност на 25 жени;

Осигурена допълваща подкрепа от други организации и партньори:

  Събраните от дарителски акции и осигурени от други места дрехи – над 40 чувала, играчки – над 10 чувала, обувки и т.н. предоставихме на най-бедните семейства, с които работим;

  През зимния сезон със съдействието на БЧК Търговище в продължение на 3 месеца предоставяхме хранителни продукти и санитарни материали на над 20 семейства;

  Успяхме да закупим или да намерим най необходимите за няколко семейства вещи – печки, стъкла за прозорците, маси и т.н.

КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ:

  Изведени 4  деца от институции /2 от Дома в Омуртаг и 2 от ДМСГД/, като със съдействието на ОЗД те бяха настанени в приемни семейства,

  Съдействахме за реинтеграция в биологичните семейства на 3 деца;

  Благодарение на нашата подкрепа 9 деца останаха при семействата си, а не бяха настанени в институции;

  Категорично можем да кажем, че в резултат на нашата работа над 100 деца бяха гледани по-добре!

            

ИЗРАБОТЕН И ПОПУЛЯРИЗИРАН МОДЕЛ ЗА РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЦА ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛАГАН И НА ДРУГИ МЕСТА И ОТ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ /можете да го изтеглите от тук/

        

 

„Местните общности в подкрепа на своите деца”

01. 07. 2011 г. до 31. 12. 2011 г., Фондация „Отворено общество“ София по програма „Овластяване на безвластните“

Конкретни цели:

  1. Повишаване активността и компетенциите на местните общности за участие в дейности, насочени към уязвими целеви групи, и по конкретно, на децата в неравностойно положение;
  2. Популяризиране и прилагане на практически модели за качествени грижи за деца с прякото участие на местните общности;
  3. Създаване на механизъм за ефективно взаимодействие и съвместни инициативи в полза на децата в риск между структурите на гражданското общество на територията на област Търговище

Резултати:

-      изграден местен ресурс от мотивирани и можещи хора, които  да работят пряко или косвено в полза на децата от общността – общо 30 души;

-      приложени 5 положителни практики за работа с деца във всяка една от общините;

-      оказана конкретна подкрепа на над 90 деца от рискови групи;

-      4 НПО-та /Младежко сдружение за интеграция и развитие Търговище, Фондация „Младежки център“ и с-ие „Добро сърце“ от Попово, и сдружение СИДУРО Опака придобиха по-задълбочена информация и знания за националната и регионалната политики в областта на грижата за деца, за действащите към момента социални услуги за деца – както на територията на областта, така и в съседни области;

-      1 сдружение от Антоново /Център за образователна интеграция/, както и представителите на гражданските групи от Омуртаг и Антоново, както и трима млади специалисти от Попово   са мотивирани да работят в подкрепа на деца в риск;

-      Всички участници в обучението – общо 15 души, натрупаха и практически опит, реализирайки 5 малки проекта, насочени към определена група деца в риск;

-      Създадената Фейсбук група осигури възможност за постоянен контакт и обмен на информация и идеи между участниците в проекта и други НПО, институции и физически лица, които не са безучастни към проблемите на децата;

-      Над 20 млади специалисти вече се включиха в базата данни, като очакванията ни са с времето да увеличим многократно броя на хората, включени в нея;

 

                           

 

                           

 

 

 

 

 

«Младите хора и гражданското общество: стъпка към общите европейски ценности»

01.01.2008 – 31.05.2008 г., Програма „Младежта в действие”

Проектът събра младежи и девойки от четири европейски страни /България, Португалия, Украйна и Хърватска/, които споделяха опит за работата си в гражданския сектор; дебатираха за ролята на младите хора в развитието на общностите, в които живеят; учиха се как да правят това; представяха националните си култури.

 

    

 

Разкриване на местния мултикултурализъм чрез образование /2006-2008/ - проект на Университет “Уорик”, Великобритания, с участници от: България, Събрия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Украйна, Русия, Грузия, Абхазия.

Основната цел на проекта бе да допринесе в борбата с расизма, ксенофобията, етническата дискриминация и свързана с тях нетолерантност.

Учатващите организации разработиха устойчива система, от дейности, насочени към младите хора. Екипът на клуба подготви методология за младежки лагер с представители на различни етноси. Един от крайните продукти по проекта бе издадения Наръчник за обучители “Образование за мир и мултикултурализъм”. Същият бе преведен на 10 езика и разпространен в няколко хиляди екземпляра, от които 250 на български език, които Клубът разпространява сред своите членове, партньори, научни институции. В Наръчникът бе включен опита на Клуба за организиране и провеждане на мултиетнически лагери “Да разрушим бариерите”

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА "ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НПО И МЕСТНА ВЛАСТ"

Дейности:

·         Проучване на нагласите за съвместна  дейност: предвиждаме да проведем 3 фокус групи с представители на неправителствените организации, общински съветници  и общинска администрация. Във всяка фокус група ще бъдат включени 10-15 участника.Процесът ще бъде фасилитиран от опитни експерти, с които разполагат и двете организации. Като резултат очакваме да получим и обработим информация за вижданията, позициите и интересите  на всяка от групите. Тя ще ни послужи при подготовката на следващите дейности

·         Сформиране на работна група за провеждане на дискусиите и изготвяне на наредбата: В тази група ще включим представители и експерти от трите основни групи и юристи. Освен тях ще включим и експертно представителство на  регионални държавни институции( Областна администрация, РИО на МОН,  РДСП, РДВР и други). Групата ще провежда регулярно свои сбирки като при нужда ще бъдат канени и допълнителни експерти. В края на проекта тази група ще трябва да подготви проекта  за Наредбата.

·         Дискусии за обсъждане на параметрите на взаимодействие в различните сфери: В тях ще участват по равен брой участници от трите групи (по шест от всяка група) и експерти, според темата. Дискусиите ще бъдат изнесени в Комплекс „Белия кон”, за да се осигури работна атмосфера  Предвиждаме да бъдат проведени три обсъждания със следните теми:

o    „Взаимодействие между неправителствените организации и местната власт в контекста на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Търговище-2007-2013г.” – очакваме след края на срещата основните групи да са се обединили около предложения за ефективна съвместна работа при реализацията на Плана.

o    „Взаимодействие между неправителствените организации и местната власт в контекста на усвояване на европейските фондове”-очакваме в края на срещата основните групи да са  определили начините за общи партньорски действия в тази посока.

o    „Взаимодействие между местните власти, неправителствените организации и  бизнеса в контекстна  на  изработване на политики за развитие на общността”- очакваме след края на срещата да сме постигнали съгласие за сроковете, механизмите и изработването на съвместни програми и дейности. Като резултат от тази дискусия ще бъдат изяснени ролята и начините за участие  на всеки един от партньорите.

Констатациите и предложенията от трите дискусии ще бъдат ползвани от работната група при изработване на проекта за наредба

·         Изработване на проект за Наредба за партньорство между неправителствените организации и местните власти: при реализирането на тази дейност ще ползваме опита на други общини, експертната подкрепа на национални неправителствени организации.

·         Обществено обсъждане на проекта: Изработеният проект ще бъде предложен за обсъждане на разширени срещи, на които ще присъстват представители на общинска администрация, общински съвет, неправителствени организации, медии и граждани. При постъпване на предложения за промени те ще бъдат разгледани от работната група и след преценка, включени в Проекта. Освен това той ще бъде поместен в сайта на Община Търговище

·         Внасяне на проекта за Наредба за приемане от Общински съвет- Търговище: готовия проект на наредбата ще бъде внесен по съответния ред от работната група за обсъждане и приемане на сесия на местния парламент.

Готовият проект да Наредба ще бъде предоставен и на други общини от региона и страната с цел ползване на резултатите от проекта