Bulgaria
European Union

Партньори

Клубът на нестопанските организации е учредител и/или член на следните Национални организации, коалиции и мрежи:

www.navabg.com - Национален алианс за работа с доброволци Пловдив, който обединява регионални и местни доброволчески центрове в цялата страна. Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

www.nmd.bg – Национална Мрежа за Децата обединява над 110 НПО от страната, работещи за подобряване благосъстоянието на децата. Клубът на НСО е втори мандат член на УС. Мисията на НМД е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата.

www.fesbg.org - Коалиция за устойчиво ползване на Фондовете на Европейския Съюз, която е част от мрежата на Блулинк /www.bluelink.net/. Обединява неправителствени организации, предимно работещи в сферата на екологията и устойчивото развитие. Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС се обединява около идеята за осигуряване на гражданско участие и въздействие на НПО сектора върху процеса на усвояване на еврофондовете с цел гарантиране на прозрачността на процесите. Според коалицията е нужен граждански контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната природосъобразност и защита на интересите на местното население.

www.bgactivecitizen.eu – Форум Гражданско Участие /ФГУ/ е независима и неиституционализирана платформа за общи действия на своите членове – български неправителствени организации с цел засилване на прякото участие на гражданското общество в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво и подобряване на взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти. Нашата визия: Обединяване на усилията и ресурсите на гражданското общество за целенасочено и информирано участие на гражданите във властовите решения.

http://habitatbulgaria.org/ - Фондация „ХАБИТАТ”: Българският клон на Habitat for Humanity е регистриран в България като Фондация „Подслон за човечеството”. Чрез своите дейности те популяризират идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работят за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия. Подпомагат, включително и чрез своите местни партньори, между които и Клуба на НСО, разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на организационното партньорство, общественото сътрудничество, доброволната работа, загрижеността и уважението към нуждите на другите. Създавайки адекватна жилищна среда, ние способстваме изграждането на устойчиви общности и личностната реализация на хората от тези общности. Работим с хора от всички обществени групи и в партньорство с различни граждански и държавни организации, компании и частни лица.


Национална селска мрежа -

Наши партньори са:
  • Община Търговище; Областна администрация; Регионална Здравна Иинспекция; Дирекция „Социално Подпомагане”; ОУ „Н.Й.Вапцаров”, І ОУ „Христо Ботев” и други;
  • НПО в Търговище – Асоциация Ная, БизнесЦентър/БизнесИнкубатор, Търговско Промишлена Палата, Център за Регионално Развитие;
  • НПО в други градове – Клуб Отворено общество Русе; ОЦОСУР-Варна, Фондация „Карин дом” и сдружение „Съучастие” Варна, Инф.служба „Европа директно” Шумен, Амалипе В.Търново, Плевенски обществен фонд “Читалища” и др.
  • Национални НПО – Международна Социална Служба - България, Платформа Агора, Болкан Асист, Асоциация Прозрачност без граници и други.