Bulgaria
European Union

Членове

Членовете на Клуба на НСО провеждат общи сбирки всеки първи вторник на съответния месец от 17,30 часа в офиса на Клуба.

Сбирките са открити за доброволци, граждани, други НПО


1. Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве” (ТДПЗ), гр. Търговище
Председател: Д-р Елена Маринова Василева
Телефон за контакт: 0601/62275
Имейл: tdpz@abv.bg
МИСИЯ: Подобряване качеството на живот на хората с психични и психологични проблеми в област Търговище.

2. Сдружение „Интелеко”, гр. Търговище
Председател: Донка Радичкова
Телефон за контакт. 0887307594
Имейл: d_radichkova@yahoo.com
МИСИЯ: “Мислим глобално, действаме локално за опазване на околната среда и защита на човешките права!“

3. Сдружение „Душевно равновесие”, гр. Търговище
Председател: д-р Емилия Димитрова Балукова
Телефон за контакт: 0898 673 978
Имейл: em4odim@abv.bg
МИСИЯ: Да работи за осигуряване на интегрирана подкрепа на хора, които по различни причини (социални, здравни, психологически) се определят като лица в риск, включително лица с психични разстройства.

4. Сдружение „Общински читалищен съвет”, гр. Търговище
Председател: Албена Иванчева Недева
Телефон за контакт. 0885151990
Имейл: albenanedeva@abv.bg
МИСИЯ:Читалищата в община Търговище- културно- информационни центрове, подкрепящи развитието на местните общности.

5. Женско Ромско Сдружение (ЖРС) „Добра майка”, с. Вардун
Председател: Силвия Стоянова Ангелова
Телефон за контакт: 0893387048
Имейл: vardun@abv.bg
МИСИЯ: Жените от село Вардун- образовани, активни и съвременни гражданки!

6.“Светлина и за нас”, гр. Търговище
Председател: Антоанета Христова Димитрова
Телефон за контакт: 0894371019
Имейл: gl_petrova@abv.bg
МИСИЯ: Ние сме организация, която обединява усилията на гражданите на Търговище с отношение към проблемите на хората със зрителни увреждания. Работим за създаване на благоприятна среда за социалната им интеграция.

7. Сдружение „Подкрепа за бъдещето”, гр. Търговище
Председател: д-р Радост Едрева
Телефон за контакт: 0887 432335
Имейл: r_edreva@abv.bg
МИСИЯ: Децата на България да растат здрави, образовани и обичани!

8. Фондация „Песенeн фолклор - Елена”, гр. Търговище
Председател: Елена Василева
Телефон за контакт: 0888 124739
Имейл: pesen_elena@abv.bg
МИСИЯ: Съхраняване и предаване за бъдните поколения на българския музикален фолклор.

9. Сдружение „ДАР”, гр. Търговище
Председател Мая Дафова Малчева
Телефон за контакт: 0895 977630
Имейл: maq1957@abv.bg
МИСИЯ: Подобряване качеството на живот на децата с увреждания и техните семейства.

10. Сдружение “Православие” Председател: Анета Серафимова Йорданова
Телефони за контакт: 0601 81044 / 0889907838
МИСИЯ: Да подкрепяме хора, които са изпаднали в беда и имат нужда от помощ.

11. Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака. (СИДУРО), гр. Опака
Председател: Диана Якимова
Телефон за контакт: 0894/ 682870
Имейл: siduro@abv.bg
МИСИЯ: Стимулиране и подкрепа на активното гражданско участие на хората от община Опака.

12. Сдружение „Хармония и традиции”, гр. Търговище
Председател: Параскева Стоянова
Телефон за контакт: 0899495318
Имейл: h_t@abv.bg
МИСИЯ: В хармония със себе си, с обществото и природата чрез традициите и народния опит по моста Минало-Настояще-Бъдеще

13. Сдружение “Децата на Търговище” , гр. Търговище
Председател: Дорина Йорданова Костадинова
Телефон за контакт: 0878 441914
Имейл: decata_tg@abv.bg
МИСИЯ: Развиваме талантите и способностите на всяко дете, за да намери своя път към самостоятелен и пълноценен живот.

14. Сдружение” Граждански форум за младежта”, гр. Търговище
Председател: Цветелина Ганева
Телефон: 0876 838 774
Имейл: cvetelina.ganeva@abv.bg
МИСИЯ: Сдружение „Граждански форум за младежта - Търговище” работи за създаване на подкрепяща среда за личностното развитие и професионалната реализация на младите хора от община Търговище.

15. Фондация „Младежки център”, гр. Попово
Председател: Невяна Христова Христова
Телефон за контакт: 0889078946.
Имейл: hristowa_n@abv.bg
МИСИЯ: Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на гражданското общество, природонаучното и техническо творчество и стопанската инициатива на младите хора.

16. Сдружение “Добро сърце, съпричастие и грижа”, град Попово
Председател: Иванка Васкова Георгиева
Телефон за контакт: 060840245
МИСИЯ: Пълноценно приобщаване към обществото на деца, младежи и възрастни в неравнопоставено положение на територията на община Попово

17. Сдружение на психолозите- гр. Търговище
Председател: Емануела Емилова
Телефон за контакт: 0899797999
Имейл: psy_targo@abv.bg
МИСИЯ: Да подпомагаме развитието на обществото и професионалното израстване на нашите членове чрез дейности и инициативи, насочени към внедряване на психологическата наука в професионалната практика и всички сфери на обществения живот. Сдружението работи активно в подкрепа на хора и общности в риск.

18. Младежко сдружение за интеграция и развитие, гр. Търговище
Председател: Маруся Милчева Георгиева
Телефон за контакт: 0601 78 238
Имейл: mzir@abv.bg
МИСИЯ: Осъществяване на обществено полезна дейност за интеграция на децата и младежите от ромската общност.

19. Център за социални и обучителни инициативи, гр. Търговище
Председател: Надежда Йорданова Нейчева
Телефон за контакт. 0897/ 99 06 91
Имейл: vesela_dk@abv.bg
МИСИЯ: Повишаване благосъстоянието на децата.

20. „Идеи за младежки бъдещи инициативи” (ИМБИ), Опака
Председател: Мустафа Хрюстенов Феимов
Телефон за контакт: 0894 328434
Имейл: MUSTI83@abv.bg
МИСИЯ: Да осигурим възможности за развитие и отдих на младите хора в община Опака.

21. Сдружение „Надежда за Антоново”, град Антоново
Председател: Кръстана Къртева
Телефон за контакт: 0886 404261
Имейл: kkarteva@abv.bg
МИСИЯ: Подкрепа на деца и възрастни със специални потребности.

22. Фондация „Талант”, гр. Търговище
Председател: Татяна Пенева Петрова
Телефон за контакт: 0885148601
Имейл: fondationtalant@gmail.com
МИСИЯ: Създаване на благоприятна и устойчива среда за изграждане, развитие и популяризиране на млади таланти от различни сфери на изкуството.

23.Сдружение „Заедно за децата на Търговище”, гр. Търговище
“Together for children of Targovishte”
Председател: Светла Христова Янчева
Телефон за контакт: 0894 472 570
Имейл: roditeli.tg@outlook.com
МИСИЯ: Работим за създаване на един по-добър свят, в който хората да приемат различията помежду си и всички деца да имат равен шанс за развитие и реализация.

24. Сдружение “Нашето бъдеще – Омуртаг”, гр. Омуртаг
Председател: Виолета Йорданова Тодорова
Телефон за контакт: 0893656872
Имейл: sdrujenie_omurtag@abv.bg
МИСИЯ:Активно участие на младите хора и гражданите на Омуртаг за по- доброто бъдеще на града.

25. Сдружение „Академика- 245”, гр. Антоново
Председател: Нели Иванова Николова
Телефон: 0888671661
Имейл - akademika245@gmail.com
МИСИЯ:Мисията на „Академика- 245” е да стимулира млади и възрастни хора в България за активното им участие и равен достъп до:Образование и образователни услуги; Качествени социални услуги; Качествено здравеопазване; Спорт и култура; Публично място за изказване на мнение и предложения; Демокрация и демокрация на участието; Активно гражданство; Добро управление и прозрачност; Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални); Достъп до права, включително в отдалечени райони и анти-дискриминация; Равенство между половете; Изграждане на мрежи и коалиции.

26. Фондация Ботаника Лайф
Седалище - гр. Варна
Председател на УС: д–р Апостол Апостолов
Тел. 089 4412349
Имейл: info@botanicalife.org
МИСИЯ: Фондацията насърчава младежкото участие и устойчивото развитие.

27. Сдружение „ДОБРО СЪРЦЕ“, Търговище
Председател: Йорданка Андреева
Тел. 0894 208 118
МИСИЯ: Да подкрепя и подпомага социално слаби, инвалиди и всички лица, нуждаещи се от грижи.