Bulgaria
European Union

За Нас

Клубът на нестопанските организации /Клуб на НСО/ в Търговище е създаден през 1997 г. по инициатива на 15 граждански сдружения, работещи в обществена полза. Регистриран по Закона за ЮЛНСЦ през 2000 г. в Търговищкия Окръжен съд, а последната му пререгистрация е от 12.05.2010 година. Регистриран в Министерството на правосъдието под № 022/12.02.2004 г. От 2010 година има регистрация в АСП и ДАЗД като доставчик на социални услуги за деца.
Към настоящия момент в Клуба членуват 35 организации. Те са юридически регистрирани, имат свои Устави и ръководства. Всяка от тях реализира дейности и инициативи със и за своите членове, които покриват широк спектър от обществени и граждански потребности, като:

  • Гражданска активност
  • Социални дейности, образование, здравеопозване, култура
  • Доброволчество
  • Защита правата на човека, в частност на децата, жените, етническите малцинства, хора с увреждания
  • Милосърдие и благотворителност
  • Екология
  • Интеркултурни връзки и европейска интеграция.

МИСИЯТА НА КЛУБА Е:

ДА РАБОТИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА ЧРЕЗ СВОБОДЕН ОБМЕН НА ИДЕИ, ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВА